Dokumenti

RS 2022

V Resoluciji o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih med leti 2022 in 2030 je na izobraževanju za trajnostni razvoj poseben poudarek.

EU 2022

Kot vmesni korak k podnebni nevtralnosti je EU povečala svoje podnebne ambicije do leta 2030 in se zavezala, da bo do tega leta zmanjšala emisije za vsaj 55 %.

EU 2022

Green Comp predstavlja evropski kompetenčni okvir za področje trajnostnega razvoja.

Ker je skrb za pravičnejšo in bolj zeleno družbo ena od prioritet EU, je Evropska komisija z »Evropskim zelenim dogovorom« predvidela tudi nastanek tega kompetenčnega okvirja.

Okvir nudi podporo izobraževalcem in udeležencem, da svoje programe lažje usmerijo v kompetence za trajnostni razvoj.

Model predstavi 12 »trajnostnih kompetenc,« ki so razvrščene v 4 področja:

  • Živeti vrednote trajnosti (Embodying sustainability values)
  • Sprejemanje kompleksnosti trajnostnih vprašanj (Embracing complexity in sustainability)
  • Vizija trajnostne prihodnosti (Envisioning sustainable future)
  • Delovanje za trajnostni razvoj (Acting for sustainability)

Celotni dokument je v prevodu, za zdaj pa je dostopna angleška različica.

EU 2019

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa lahko premagala te izzive, bo evropski zeleni dogovor preoblikoval EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo in zagotovil:

  • ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050
  • gospodarska rast bo ločena od rabe virov
  • noben človek in noben kraj ne bo prezrt
RS 2017

Nacionalni dokument, ki opredeljuje vizijo Slovenije v luči globalnih trendov in ovir.

OZN 2015

Agenda za trajnostni razvoj je nastala na pobudo OZN. Iz tega dokumenta izhaja znanih 17 ciljev trajnostnega razvoja.

OZN 1995

Kyotski protokol industrializirane države se zavezujejo zmanjšati skupne emisije šestih toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 v povprečju za 5 % glede na raven v letu 1990 (ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6))