Pojem trajnosti

Trajnost je način gledanja na svet in naše mesto v njem, za večino verjetno (neprijetna?) učna ura o modrosti, obzirnosti do drugega in drugih itn. Ne le v velikih, usodnih korakih, ki jim vzneseno pravimo »napredek človeštva«, ampak v tistih drobnih, vsakodnevnih odločitvah posameznika, ki bi se moral nenehno spraševati: »Ali smem, kar morem?« in »Ali res potrebujem, kar hočem?« Trajnost ostaja visok, nedosegljiv cilj – hkrati pa edini kažipot v prihodnost.

Za pojem trajnosti bomo našli mnogo imen. Navsezadnje je vseeno, kako se ta visoki cilj imenuje, da mu le ostajamo iskreno zvesti ne le v besedah, ampak tudi v dejanjih.

Ne gre za zamrznitev nekega stanja. Trajnost je odvisna od prepleta naravnih, družbenih in gospodarskih okoliščin, ki se nenehno spreminjajo, zato jo moramo razumeti kot nekaj dinamičnega. V prispodobi bi trajnost lahko primerjali s horizontalnostjo stabilne ravnine, ki počiva na treh enako visokih točkah (t.j. enako poudarjenih in upoštevanih sklopih naravnih, družbenih in ekonomskih danosti): če se ena sama od njih zviša ali zniža, ravnina preide v poševno - nestabilno stanje.

Trajnost vselej definiramo na temelju tistega, kar v danem času vemo. »Skrb za Zemljo« - eden od temeljnih dokumentov, ki so nastali ob pripravah na svetovno konferenco o okolju in razvoju v Rio de Janeiru leta 1992 - nekoliko poenostavljeno definira trajnost kot »značilnost procesa ali stanja, da se ohranja brez konca«.

Definicija in pomen trajnosti

 Trajnost je prisotna v življenju človeka od davnine. Definicija je relativno mlada, saj se je pojavila šele v 20. Stoletju in se zaradi novih spoznanj spreminja, dopolnjuje in zori. Različni dokumenti in avtorji navajajo različne definicije trajnosti in trajnostnega razvoja.

Trajnost je ...

… značilnost procesa ali stanja, da se ohranja brez konca. (Skrb za zemljo, 1992)

… način rabe naravnih sistemov, ki na dolgi rok ne spremeni bistvenih lastnosti sistema in ne zmanjša njegove zmožnosti za naravno obnovo. (Berilo o trajnosti, 2003)

… je sposobnost trajanja, torej preseganja/premagovanja časa. (Slovenski etimološki slovar, Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Različica 3.1, 07. 04. 2016)

Trajnostni razvoj je …

… razvojna usmeritev človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranja okolje, naravne vire za prihodnost. (Geografski terminološki slovar, 2013)

… je razvoj brez rasti preko okoljskih omejitev. (Herman Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, 1996)