Kyotski protokol

Kyotski protokol industrializirane države se zavezujejo zmanjšati skupne emisije šestih toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 v povprečju za 5 % glede na raven v letu 1990 (ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6))

OZN
Leto: 
1995
VITR tip dokumenta: