Agenda 2030

Agenda 2030 ali Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je razvojni akcijski program na področju trajnostnega razvoja, ki so ga sprejeli svetovni voditelji na vrhu Združenih narodov septembra 2015.

Z njim si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopadajo z neenakostjo in se spoprijemajo s podnebnimi spremembami. Agenda 2030 vsebuje 17 splošnih ciljev in 169 konkretnih ciljev na področjih:

  • ljudje (odprava revščine, enakopravna raba danosti v zdravem okolju),
  • Zemlja (obvarovanje planeta in ekosistemov pred preveliko rabo, da bo na voljo tudi prihodnjim generacijam),
  • blaginja (vsem ljudem in v sozvočju z naravo),
  • mir (brez strahu in nasilja oblikovanje miroljubne, pravične in vključujoče družbe),
  • partnerstvo (z okrepljeno solidarnostjo in poudarkom na najbolj občutljivih).

Povezave med posameznimi cilji in njihovo medsebojno prepletanje sta bistven poudarek programa. Uresničevanje Agende 2030 spremljamo tako globalno kot v Evropski uniji in v Sloveniji. Kazalnike trajnostnega razvoja za Slovenijo redno predstavlja Statistični urad RS na svojem spletnem mestu.

Tudi izobraževanje je del Agende 2030 in je vključeno pod cilj 4: Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Kazalniki zanj so za odrasle štirje (vključenost v izobraževanje, zgodnja opustitev šolanja, delež odraslih s terciarno izobrazbo, stopnja delovne aktivnosti nedavnih diplomantov). Dva kazalnika se nanašata na otroke (delež vključenih v predšolsko izobraževanje, raven pismenosti učencev).

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10. julija objavila prostovoljni pregled uresničevanja ciljev Agende 2030, ki kaže napredek pri skoraj vseh ciljih, zlasti pri odpravi vseh oblik revščine (cilj 1), kjer sta se v treh letih stopnja tveganja revščine in stopnja socialne izključenosti znižali z 19,2 odstotka na 16,2 odstotka. Narasel je delež kmetijskih zemljišč z ekološko pridelavo in povečala se je stopnja recikliranja komunalnih odpadkov.

VITR za 2030 je UNESCOV dokument, ki se osredotoča na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Dokument je zasnovan kot kažipot področij delovanja, ki nakaže možnosti delovanja. Dokument je prosto dostopen