Članki

Leto: 2020

Nova vizija vzgoje in izobraževanja poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

Leto: 2021

BOGATAJ, Nevenka. Odzivnost je element trajnosti : Pogled na VITR z vidika izobraževanja odraslih = Responsiveness in an element of sustainbility : View of education for Sustainable development from the perspective of adult education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, ISSN 0350-5065. [Tiskana izd.], 2021, letn. 52, št. 3, str. 47-50.

Leto: 2021

BOGATAJ, Nevenka. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2021, letn. 27, [št.] 1, str. 121-138, ilustr.

Povzetek

Javni interes je izhodišče za strateške usmeritve izobraževanja odraslih (IO) v Sloveniji, a trenutno v njem manjkajo okoljske teme. To vrzel v upoštevanju izobraževalnih potreb in skupin predstavljamo s ci-ljem dopolniti sistemske dokumente ter utemeljiti vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) kot strateško prioriteto. Z uporabo kvalitativne metodologije smo analizirali najnovejše dokumente in druge vire iz obdobja 2010–2020 s treh vidikov: sistema, raziskovanja in prakse. Ugotavljamo, da nepoznava-nje, neupoštevanje in nezanimanje za VITR ovirajo njegov razvoj. Z VITR lahko izobraževanje odraslih postane vključujoč ter na potencialih in prednostih ciljnih skupin utemeljen proces. Trenutna usmeritev v povečanje temeljnih zmožnosti in okoljske zavesti z javnoveljavnimi programi in promocijo ne zadostuje za razvoj kritične andragoške prakse in sinergij med akterji, ampak velja začeti več (in drugačne) raz-iskave in preoblikovati sistem iz hierarhičnega v krožnega. Širše razumljen javni interes zato ne izklju-čuje, ampak le dopolnjuje trenutno zastavljeno prihodnje desetletje slovenskega izobraževanja odraslih.

Povezava: